Senternovum_200908_Participatie_in_windenergieprojecten

Published 2009 / 08
Summary Op basis van de bevindingen wordt in deze notitie een beeld geschetst van financiele participatie bij windenergieprojecten op land, en van de mogelijke effecten die financiele participatie kan hebben. Eerst maken we de verschillende vormen van participatie in Nederland inzichtelijk. Vervolgens gaan we in op de kosten en baten van een windenergieproject en staan we stil bij de effecten van financiele participatie bij windprojecten. Tot slot presenteren we enkele trends en conclusies uit de expertmeeting.
Organizations
Keywords Wind op land, particpatie, project, financiering
File name Senternovum_200908_Participatie_in_windenergieprojecten.pdf